Babboe Cargo Bikes


Babboe City
Babboe City

da € 1.890

Babboe Curve
Babboe Curve

da € 2.090

Babboe Big
Babboe Big

da € 1.690

Babboe Curve-E
Babboe Curve-E

da € 3.090

Babboe Go-E
Babboe Go-E

da € 3.240

Babboe Big-E
Babboe Big-E

da € 2.590

Babboe Mini
Babboe Mini

da € 1.790

Babboe Mini-E
Babboe Mini-E

da € 2.790

Bicicapace


Bicicapace Justlong
Bicicapace Justlong

da € 1.590

Christiania Bikes


Christiania Bikes Nobox
Christiania Bikes Nobox

da € 1.569

Christiania Model T
Christiania Model T

da € 3.800

Christiania PBox
Christiania PBox

da € 2.200

Christiania ScuolaBUS
Christiania ScuolaBUS

da € 2.190

Christiania Bikes Light
Christiania Bikes Light

da € 1.869

Christiania Short
Christiania Short

da € 1.790

Christiania Two Wheeler
Christiania Two Wheeler

da € 2.050

Christiania E-Light
Christiania E-Light

da € 3.340

Fabriga Bike


Grazzilla Motobus Choco
Grazzilla Motobus Choco

da € 3.470

Grazzilla Motobus
Grazzilla Motobus

da € 3.750 € 2.970

Grazzilla Motobus Lizzy
Grazzilla Motobus Lizzy

da € 3.170

GRAZZILLA Bus
GRAZZILLA Bus

da € 1.060

Nihola


Nihola 4.0
Nihola 4.0

da € 2.820

Nihola Family
Nihola Family

da € 2.850

Riese and Müller


Taga Bike


Tern


Tern HSD S8i
Tern HSD S8i

da € 3.799 € 3.609

Tern HSD P9
Tern HSD P9

da € 3.199 € 3.040

Tern GSD S10
Tern GSD S10

da € 4.600 € 4.370

Winther Bikes